Nagpurcity

Simply The Best City

मेट्रो-७ साठी आरेतील ८ हजार चौ. मी.चा भूखंड

मेट्रो मार्गिका सातच्या प्रकल्पासाठी गोरेगावच्या आरे दुग्ध वसाहतीमधील ८ हजार चौरस मीटरचा भूखंड कायमस्वरुपी नगरविकास विभागाला हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाने घेतला आहे.